Kartet

Størrelsesforholdet mellom kartet og virkeligheten kalles målestokk. De fleste turkart har målestokk 1:50.000. Det betyr at 1 cm i kartet er lik 50.000 cm = 500 meter i virkeligheten.

Alle kart har en tegnforklaring som viser hva farger, linjer og symboler betyr.

Terrengformene framstilles ved hjelp av koter, ofte også skyggelegging. Koter er linjer som følger samme høydenivå i terrenget. Kotene er de brune linjene på kartet ovenfor. Dess tetter kotene ligger, dess brattere er terrenget.

Høydeavstanden mellom kotene kalles ekvidistanse. I turkart er ekvidistansen vanligvis 20 meter.
Nord er alltid opp på kartet.
Misvising er forskjellen mellom sann nord og magnetisk nord. Misvisingen er så liten de fleste steder i Norge at det ikke er nødvendig å ta hensyn til den ved vanlig turorientering.